Thanh long ruột trắng

Thanh long ruột trắng

Mã sản phẩm: TLRT

Tên sản phẩm: Thanh long ruột trắng
Nhóm sản phẩm: Thanh Long và Rau quả
Thuộc doanh nghiệp: HTX Dịch vụ Thanh long Hữu cơ Phú Hội

Sản phẩm liên quan (2)